Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα “emphasis”

1. Η Εταιρία Cardlink, που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα αρ. 41-45, (εφεξής η «Εταιρία») σε συνεργασία με το  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας) που εδρεύει στην Αθήνα, Κεφαλληνίας 46 (εφεξής το «Κέντρο» και, από κοινού με την Εταιρία, οι «Διοργανωτές»), αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να οργανώσουν μια κοινή δράση, με σκοπό να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων ιδεών στους εξής τομείς:

 • Business Analytics
 • Customer Experience
 • Payments / Added Value Services
 • Retail Modernization

Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχοντες») και ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο διεξαγωγής του.

Οι παρόντες όροι βρίσκονται δημοσιευμένοι στον ιστότοπο του Προγράμματος emphasis (εφεξής ο «Ιστότοπος του Προγράμματος»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Οι Συμμετέχοντες συμμετέχουν στο πρόγραμμα μόνο σε ομάδες, οι οποίες θα έχουν τουλάχιστον από 2 μέλη και άνω (εφεξής η «Ομάδα»). Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ως μέλη Ομάδας, έχουν αποκλειστικά πρόσωπα που είναι άνω των 18 ετών.

Εξαιρούνται της συμμετοχής οι υπάλληλοι των Διοργανωτών, καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών και οι σύζυγοί τους.

3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος πριν την υποβολή της πρότασης της Ομάδας τους. Όλα τα μέλη της κάθε Ομάδας κατανοούν και συμφωνούν πλήρως και ανεπιφύλακτα, ότι η υποβολή πρότασης σημαίνει ότι δέχονται ανεπιφύλακτα και δεσμεύονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Η δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω υποβολής της επιχειρηματικής πρότασης της Ομάδας και του απαιτούμενου συνοδευτικού υλικού στον Ιστότοπο του Προγράμματος “emphasis” (βλ. παρακάτω και στη Φάση Α)

Η υποβολή προτάσεων μπορεί να πραγματοποιείται από τις ομάδες στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Επιτρέπεται η χρήση διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται.

Η επιχειρηματική πρόταση οφείλει να είναι πρωτότυπη, και να αποτελεί στο σύνολό της διανοητική ιδιοκτησία αποκλειστικά της Ομάδας που την υποβάλει ή / και οποιουδήποτε των μελών της (βλ. και παρακάτω 6. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Εγγυήσεις), της εκάστοτε ομάδας φέρουσας οποιαδήποτε ευθύνη για την τυχόν ζημία ή προσβολή δικαιωμάτων των Διοργανωτών ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.

Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα αποκλειστικά μιας μόνο συμμετοχής ως μέλος μιας και μόνο Ομάδας.

Για τη συμμετοχή μιας Ομάδας στο Πρόγραμμα όλα τα μέλη της αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος σύμφωνα με το παρόν. Παράλληλα απαιτείται το σύνολο των στοιχείων που θα προσκομίσουν στους Διοργανωτές να είναι αληθές, ακριβές, και ορθό, τόσο αναφορικά με την επιχειρηματική τους πρόταση όσο και με τα προσωπικά τους δεδομένα. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή συμμετοχής από πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίζονται στο παρόν, ακόμα κι αν αυτά συντρέχουν στο πρόσωπο ενός μόνο μέλους της Ομάδας, θα ακυρώνεται η συμμετοχή όλης της Ομάδας, κατά την ελεύθερη κρίση των Διοργανωτών, σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος.

Ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας, με την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής, δηλώνει και εγγυάται προς τους Διοργανωτές ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τα μέλη αυτής, τόσο για την υποβολή της αίτησης και την συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων των μελών, όσο και για την παροχή όλων των εγγυήσεων και δεσμεύσεων που ορίζονται στους παρόντες Όρους και για τις ανάγκες του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση οι Διοργανωτές δύνανται να ζητάνε οποτεδήποτε την πρωτότυπη έγγραφη συναίνεση κάθε μέλους ομάδας, τόσο για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, την υποβολή της πρότασης και την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, όσο και για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Οι Διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη διασταύρωσης στοιχείων και ειδικά στην περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε δικαιώματός τους και για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας τους που σχετίζεται ή απορρέει από την εν λόγω ψευδή ή ανακριβή δήλωση.

Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιστρέφεται. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα (π.χ. κόστος μακέτας, πιλοτικού κ.τ.λ.) επιβαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους Συμμετέχοντες.

4. Φάσεις Προγράμματος – Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Ιδεών

Η συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος ορίζεται το χρονικό διάστημα από Μάιο 2019 έως Ιανουάριο 2010. Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις (3) επιμέρους φάσεις. Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών θα γίνεται στο τέλος κάθε Φάσης του Προγράμματος. Αναλυτικά οι Φάσεις του διαγωνισμού εδώ

Φάση Α’: Στάδιο Υποβολής Προτάσεων: Τον Μάιο 2019, οι ομάδες υποβάλλουν μέσω του Ιστοτόπου του Προγράμματος την επιχειρηματική ιδέα που στοχεύουν να αναπτύξουν στο πλαίσιο του Προγράμματος. Προκειμένου να θεωρείται πλήρης και να αξιολογηθεί η υποβληθείσα πρόταση θα πρέπει να συμπληρωθεί με βάση το πρότυπο/υπόδειγμα που υπάρχει στον Ιστότοπο του Προγράμματος, του οποίου οι ενότητες περιλαμβάνουν:

Ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση για την παρακάτω θεματική:

 • Business Analytics
 • Customer Experience
 • Payments / Added Value Services
 • Retail Modernization

Στοιχεία Εκπροσώπου:

Όνομα *

Επίθετο *

Email *

Τηλέφωνο Επικοινωνίας *

Όνομα Ομάδας*

Επιχειρηματική Ιδέα

Όνομα Επιχειρηματικής Ιδέας*

Περιγραφή της ιδέας σε μια πρόταση (Tag Line) *

Ιστοσελίδα Επιχειρηματικής Ιδέας (εάν υπάρχει)

Elevator pitch*

5-10 bullets που αξίζει να επισημανθούν, όπως: σημαντικά επιτεύγματα, πωλήσεις, πελάτες, κλπ.

Περιγράψτε το προϊόν / υπηρεσία που προσφέρετε*

Ποια προβλήματα/ανάγκες καλύπτει. Ποια είναι τα συγκεκριμένα προϊοντικά χαρακτηριστικά π.χ. τεχνολογία που χρησιμοποιείται, παράγοντες που τη διαφοροποιούν κλπ.

Επίπεδο Ωριμότητας*

 • Στάδιο της ιδέας

 • Mockups

 • Λειτουργικό πρωτότυπο

 • Alpha/beta version

 • Πλήρως ανεπτυγμένο προϊόν

Έρευνα Αγοράς

Χαρακτηριστικά, Μέγεθος, Ρυθμός ανάπτυξης

Ανταγωνισμός

Τι υπάρχει ήδη στην αγορά για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης (άμεσος και έμμεσος ανταγωνισμός)

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Πώς η προτεινόμενη ιδέα διαφέρει από τον ανταγωνισμό;

Έχετε λάβει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας; Εάν ναι, αναφέρετε το ποσό της χρηματοδότησης, τις πηγές χρηματοδότησης καθώς και το πλάνο απορρόφησης. (σχετικά έξοδα)

Έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν σε παρόμοια προγράμματα ή/και διαγωνισμούς; Εάν ναι, σε ποια;

Πείτε μας το κίνητρο σας να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα καθώς και τι αναμένετε από αυτό.*

-Παρακαλούμε επισυνάψτε οποιαδήποτε παραπάνω πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την επιχειρηματική σας πρόταση.

-Παρακαλούμε αποστείλετε ένα σύντομο βίντεο (μέχρι 3 λεπτά) παρουσιάζοντας την ομάδα και την επιχειρηματική σας ιδέα.

Ομάδα, Βασικά μέλη, Ρόλοι/Προφίλ*

Περιγράψτε την ομάδα σας καθώς και τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της (Τυχόν προϋπηρεσία, LinkedIn προφίλ, Εμπειρία της ομάδας στη συγκεκριμένη αγορά, Εμπειρία προηγούμενης κοινής εργασίας, ρόλοι και υποχρεώσεις της ομάδας π.χ. full-time, part-time, κλπ.)

Παρακαλούμε επισυνάψτε οποιαδήποτε παραπάνω πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την επιχειρηματική σας πρόταση:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και τις Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα “emphasis”*

Κριτήρια αξιολόγησης στη Φάση αυτή αποτελούν η αξία που προσδίδει η ιδέα στην επίλυση συγκεκριμένων αναγκών/προκλήσεων, οι δυνατότητες υλοποίησης της ιδέας και η οργάνωση και ποιότητα των μελών της ομάδας. Η Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις κατά την κρίση της και θα αποφασίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν στην επόμενη Φάση.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Α’ Φάσης θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2019.

Φάση Β’: Η Β’ Φάση του Προγράμματος θα ξεκινήσει τον Ιούνιο και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2019. Οι ομάδες που θα προκριθούν στη Β’ Φάση του Προγράμματος θα κληθούν να προετοιμάσουν μία αναλυτική παρουσίαση της επιχειρηματικής τους πρότασης και να συμμετέχουν σε ειδικά σχεδιασμένα sessions κατά τα οποία, με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων και καθοδηγητών (coaches και mentors), θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις και να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους ιδέα και την οπτική απεικόνιση του προϊόντος/ υπηρεσίας (mock-up), και να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα και Ομάδα. Οι Ομάδες θα κληθούν να παρουσιάσουν σε δύο στάδια την επιχειρηματική τους ιδέα (Pitching) στην Επιστημονική Επιτροπή.

Η Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει την παρουσίαση και τη συνολική συμμετοχή των ομάδων και θα επιλέξει κατά την κρίση της τις καλύτερες ομάδες, οι οποίες θα προκριθούν στην επόμενη Φάση του Προγράμματος (Γ’ Φάση). Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν ενδεικτικά η καινοτομία και η πληρότητα της πρότασης, το στάδιο ωριμότητας και ο βαθμός υλοποίησης, οι προοπτικές ανάπτυξης και η βιωσιμότητα, η αγορά – στόχος και η πρόοδος της ομάδας.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Β’ Φάσης θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Φάση Γ’: Στόχος της Γ΄ Φάσης, η οποία θα διαρκέσει από Οκτώβριο 2019 έως Δεκέμβριο 2019, είναι η μετατροπή του prototype ή mockup σε υλοποιημένη υπηρεσία/ προϊόν (functional prototype). Οι ομάδες θα κληθούν να δουλέψουν σε στενή συνεργασία με τους Διοργανωτές για το σκοπό αυτό. Στη Γ’ Φάση ζητείται από τις ομάδες να προετοιμάσουν και να υποβάλλουν ένα πλάνο υλοποίησης, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και live demo του prototype ή mockup για την καινοτόμο υπηρεσία/ προϊόν.

Στο τέλος αυτής της Φάσης, οι ομάδες θα κληθούν να ετοιμάσουν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση (Pitching) της επιχειρηματικής πρότασης (επιχειρηματικό μοντέλο, prototype) την οποία και θα παρουσιάσουν στην Επιστημονική Επιτροπή. Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολογεί και επιλέγει τις καλύτερες ομάδες με κριτήρια αξιολόγησης ενδεικτικά την καινοτομία και βιωσιμότητα της πρότασης, το στάδιο ωριμότητας και το βαθμό υλοποίησης του καινοτόμου προϊόντος/υπηρεσίας, την αγορά- στόχο και την ποιότητα της ομάδας. Με βάση αυτή την αξιολόγηση θα καθοριστούν μέχρι τρεις (3) νικήτριες ομάδες. Οι Διοργανωτές διατηρούν ανά πάση στιγμή το δικαίωμα και τη διακριτική ευχέρεια να μην αναδείξουν νικήτριες ομάδες ή να αναδείξουν λιγότερες νικήτριες ομάδες σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν ικανοποιούν τα κριτήρια αξιολόγησης ή δεν υπάρχει πρόοδος αυτών κατά το πέρασμα από τη μία Φάση στην επόμενη. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων Ομάδων γίνεται πάντοτε ελεύθερα κατά την κρίση των Διοργανωτών.

Η ανακοίνωση των νικητών του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση απονομής.

Οι ακριβείς ημερομηνίες για την κάθε Φάση θα ανακοινώνονται κάθε φορά στον Ιστότοπο του Προγράμματος. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τις ημερομηνίες αυτές προκειμένου να εξυπηρετήσουν με καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του Προγράμματος.

5. Νέα, Ενημερώσεις και Ανάδειξη Νικητών

Πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα, νέα και ενημερώσεις θα παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου του Προγράμματος σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Νέα και ενημερώσεις που αφορούν αποκλειστικά κάθε Ομάδα θα γνωστοποιούνται στην Ομάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που κάθε ομάδα γνωστοποιεί κατά την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, οι Διοργανωτές θα ενημερώνουν όλους τους Συμμετέχοντες μέσω e-mail για την πρόκρισή τους ή μη στην επόμενη Φάση του Προγράμματος.

Οι Διοργανωτές δεν θα προβαίνουν σε καμία ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων.

Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει σε ειδική εκδήλωση για την απονομή βραβείων για την ολοκλήρωση του Προγράμματος. (βλ. παραπάνω υπό 4. Φάσεις Προγράμματος – Αξιολόγηση Προτάσεων )

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην εκδήλωση, τα ονόματα των νικητών και μια περιγραφή της πρότασής τους θα δημοσιοποιηθούν τόσο στον Ιστότοπο του Προγράμματος, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο ανήκει στους Διοργανωτές ή/και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα του Προγράμματος.

6. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Εγγυήσεις

Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι η πρόταση που έχουν καταθέσει στο Πρόγραμμα υποβάλλεται νομίμως, σύμφωνα με τους παρόντες όρους του Προγράμματος και είναι πρωτότυπη. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των Διοργανωτών και παντός τρίτου για το περιεχόμενο της πρότασης που υποβάλουν και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν.

Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν οι ίδιοι κατ’ αποκλειστικότητα άπαντα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των επιχειρηματικών ιδεών που θα υποβάλουν προκειμένου να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα, το σύνολο του υλικού που θα υποβάλουν και θα παράξουν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και σε όλες τις φάσεις αυτού είναι πρωτότυπο, δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και προσωπικότητας, ούτε τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη, και δεν περιέχουν στοιχεία (π.χ. ενδεικτικά κείμενα, εικόνες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, εμπορικά απόρρητα, διακριτικά γνωρίσματα) τρίτων. Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά των Διοργανωτών λόγω προσβολής δικαιώματος από το υποβληθέν ή παραχθέν υλικό, οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούνται να αναλάβουν τυχόν σχετική διανοιχθείσα δίκη και να απαλλάξουν τους Διοργανωτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών πάσης φύσεως.

Διά της συμμετοχής στους στο Πρόγραμμα άπαντες οι Συμμετέχοντες συναινούν στη δημοσιοποίηση και παρουσίαση στο κοινό από τους Διοργανωτές των επιχειρηματικών ιδεών που υποβλήθηκαν και των υλικών/έργων που παρήχθησαν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Προγράμματος.

Οι Διοργανωτές δικαιούνται κατά την κρίση τους να ακυρώσουν συμμετοχές που αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς συμμετοχών με περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στα χρηστά ήθη, στο δικαίωμα στην προσωπικότητα και στη δημόσια τάξη.

7. Προσωπικά Δεδομένα Συμμετεχόντων

Για τη διεξαγωγή του Προγράμματος και την ανάδειξη των νικητών απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία από πλευράς των Διοργανωτών μιας σειράς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν τους Συμμετέχοντες.

Τα δεδομένα που θα αποτελέσουν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας είναι το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας και το σύντομο βιογραφικό που κάθε Συμμετέχων θα παραχωρήσει με τη συμπλήρωση της φόρμας για την κατάθεση της επιχειρηματικής πρότασης (βλ. νωρίτερα Φάσεις Προγράμματος – Αξιολόγηση Προτάσεων),

Τα δεδομένα συλλέγονται από τις ομάδες που ασχολούνται με τη διεξαγωγή του Προγράμματος εκ μέρους καθενός εκ των Διοργανωτών, που χειρίζονται την ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας συλλέγονται.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων περιορίζεται αυστηρά και αποκλειστικά στο πλαίσιο που ορίζει η πραγματοποίηση του Προγράμματος και η ανάδειξη των νικητών, καθώς και η εκπλήρωση τυχόν νομικών υποχρεώσεων των Διοργανωτών ή η εκπλήρωση εννόμων συμφερόντων των τελευταίων, πάντοτε σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Συλλέγονται μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα, επαρκή και κατάλληλα για τη εκπλήρωση των ως άνω αναφερόμενων σκοπών και η επεξεργασία διέπεται από τις αρχές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) και της κείμενης νομοθεσίας, με γνώμονα το σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικότητας των Συμμετεχόντων.

Οι Διοργανωτές θα διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται κατά περίπτωση για την εκπλήρωση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Σε όλη τη διάρκεια της συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης των προσωπικών δεδομένων τηρούνται όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους.

Τα δεδομένα των Συμμετεχόντων συλλέγονται και διατηρούνται στην πλατφόρμα του WordPress, με τη μέριμνα και την ευθύνη των Διοργανωτών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων, καθώς και για τα δικαιώματα των τελευταίων σε σχέση με τα εν λόγω δεδομένα βρίσκονται στην Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου του Προγράμματος, η οποία είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήλωση Ιδιωτικότητας Του Ιστότοπου

Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν σε υλικό φορέα οι ίδιοι (η εικόνα ή/και η φωνή τους) και οι επιχειρηματικές τους ιδέες, με οποιονδήποτε τρόπο από τους Διοργανωτές κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του Προγράμματος και χορηγούν στους Διοργανωτές το δικαίωμα χρήσης, επεξεργασίας, μετάδοσης, ανάρτησης, δημοσιοποίησης, αναμετάδοσης του σχετικού υλικού (φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό κλπ.), καθώς και χρήσης και δημοσιοποίησης του ονοματεπώνυμού τους μέσω του ιστοτόπου του Προγράμματος ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στους Διοργανωτές ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, άνευ καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος για τη χρήση αυτή.

8. Επιτροπές

Για την ομαλή διεξαγωγή του Προγράμματος θα λειτουργήσουν οι παρακάτω επιτροπές:

Επιτροπή Οργάνωσης: Αποτελείται από ανώτερα και ανώτατα στελέχη των Διοργανωτών. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος, καθώς και η διοργάνωση σχετικών ενεργειών προβολής και εκδηλώσεων. Επίσης είναι αρμόδια για κάθε θέμα που αφορά το Πρόγραμμα και δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους.

Επιστημονική Επιτροπή: Αποτελείται από στελέχη των Διοργανωτών. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι η συμβουλευτική υποστήριξη και αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών και ομάδων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων του Προγράμματος.

9. Επιβράβευση

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα αμοιβής ή/και άλλου ανταλλάγματος εκ της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα κατά τους όρους του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση της Γ’ Φάσης θα αναδειχθούν οι νικήτριες ομάδες, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω στην περιγραφή της Φάσης Γ’, στις οποίες ειδικώς θα δοθούν:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη από την Εταιρία για την ανάπτυξη και υλοποίηση της ιδέας και τις δυνατότητες αξιοποίησής της σε πραγματικό περιβάλλον.

 • Δυνατότηταένταξηςστο Athens Center for Entrepreneurship and Innovation.

 • Συμβολικό Χρηματικό βραβείο που θα καταβάλει η Εταιρία.

10. Ανακοινώσεις/ Ακύρωση Προγράμματος / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με τον Πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη διοργάνωση θέμα αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στον Ιστότοπο του Προγράμματος και ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής του στον εν λόγω Ιστότοπο. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η ανακοίνωση στον Ιστότοπο του Προγράμματος υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης των Διοργανωτών προς τους Συμμετέχοντες.

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση τους, να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσουν το Πρόγραμμα, με ανακοίνωση στον Ιστότοπο του Προγράμματος. Στις περιπτώσεις αυτές οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί το Πρόγραμμα, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των Διοργανωτών, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι Διοργανωτές για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Πρόγραμμα ή την ακύρωσή του.

11. Αποδοχή όρων

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

12. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Πρόγραμμα οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με το Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τηλέφωνο 210 8203827 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση acein@aueb.gr.

13. Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου του Προγράμματος, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Διοργανωτών, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς.

Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την ανωτέρω διαδικασία και απορρέει από τους παρόντες Όρους ή σχετίζεται με αυτούς, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.