Οι Φάσεις του Προγράμματος

Φάση Α’: Κατανόηση της ανάγκης και της προτεινόμενης λύσης (EMPATHISE)

Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν το πρόβλημα/ανάγκη που προσπαθούν να καλύψουν για το target audience και να περιγράψουν την προτεινόμενη λύση. Η λύση πρέπει να καλύπτει μια πραγματική ανάγκη που μπορεί να αφορά είτε τους τελικούς καταναλωτές των οποίων η εμπειρία μπορεί να βελτιωθεί είτε τις εταιρίες του κλάδου των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του λιανεμπορίου που μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους ή/και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής,  οι συμμετέχoντες καλούνται να υποβάλουν αίτηση και να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ομάδες (όχι μεμονωμένα άτομα) μέχρι και 6 (έξι) ατόμων. Τα πεδία της φόρμας υποβολής συμμετοχής αφορούν πληροφορίες για την επιχειρηματική πρόταση και για τις σχετικές δεξιότητες/ γνώσεις των μελών της ομάδας.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση την καινοτομία, την αγορά στόχο, την προσφερόμενη αξία, την ωριμότητα και τα μέλη της ομάδας. Οι ομάδες που θα διακριθούν θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.