Οι Φάσεις του Προγράμματος

Φάση Β’: Προσαρμογή της λύσης (PIVOT)

Oι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν την προτεινόμενη λύση με στόχο να λάβουν feedback από experts του κλάδου των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του λιανεμπορίου.

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής,  οι συμμετέχοντες καλούνται να συμμετάσχουν σε μία ειδική εκδήλωση (“pivoting” workshop), κατά την οποία με την βοήθεια των experts της Cardlink θα προσαρμόσουν την επιχειρηματική τους πρόταση ώστε να ανταποκρίνεται με το καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του οργανισμού και του κλάδου γενικότερα.

Με βάση την παρουσίαση των ομάδων στο τέλος αυτής της φάσης και της αξιολόγησης των business experts της Cardlink, κάποιες ομάδες θα προκριθούν στην επόμενη φάση.