Γενική δήλωση απορρήτου

Τελευταία τροποποίηση: 9 Μαΐου 2022

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο σε PDF εδώ.

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας («Υπηρεσίες»). Οι Υπηρεσίες παρέχονται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕITOΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΝΤΛIΝΚ Α.Ε.» με έδρα το Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα 41- 45, με Α.Φ.Μ. 999265069 και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής καλούμενη «Cardlink»).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως στόχο να σας εξηγήσει ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε μέσω των Υπηρεσιών μας και των διαδικτυακών τόπων μας, με ποιους τρόπους τα χρησιμοποιούμε και να σας ενημερώσει για τα δικαιώματά σας (εφεξής «Πολιτική»).

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

H Cardlink με έδρα το Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα 41-45, με Α.Φ.Μ. 999265069 και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, τηλ: +30 210 630 3000, e-mail: info@cardlink.gr, website: https://cardlink.gr/, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός»), όπως ισχύει. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στον υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων καλώντας στο τηλέφωνο: +30 211 106 9711 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dpo@cardlink.gr με την ένδειξη «Υπ’ όψιν DPO» ή στο τμήμα προστασίας δεδομένων στο email dataprotection@cardlink.gr

2. Τα δεδομένα που συλλέγουμε

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας και συνοψίζονται στα εξής. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για την επίτευξη των σκοπών αυτών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Α. Προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εσείς, όπως:
Κατά την παροχή των Υπηρεσιών της, η Cardlink συλλέγει δεδομένα, όπως όνομα ή επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, e-mail, σχόλια και παρατηρήσεις σας, στοιχεία για μέσα πληρωμών (ενδεικτικά αριθμούς καρτών κ.α.), λεπτομέρειες συναλλαγών και άλλες πληροφορίες μόνο εφόσον ζητούνται και υποβάλλονται οικειοθελώς από εσάς ανά Υπηρεσία, όπως, λ.χ., μέσω της εγγραφής σας στην υπηρεσία “Smiles by Cardlink”, ή βάσει κάποιων λειτουργιών που παρέχονται στις εγκαταστάσεις μας ή μέσω των διαδικτυακών τόπων μας.

Β. Προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε από άλλες πηγές:
Η Cardlink μπορεί να συλλέξει τα ίδια δεδομένα από συνεργάτες ή τις συνεργαζόμενες τράπεζες που τα έχουν λάβει νόμιμα από εσάς δυνάμει άλλης σύμβασης ή σχέσης και σας έχουν ενημερώσει ότι θα κοινοποιηθούν προς εταιρείες, όπως η δική μας.
Σε περίπτωση όπου η Cardlink συλλέγει δεδομένα από άλλες πηγές και δεν τα έχει λάβει από εσάς ως υποκείμενα δεδομένων, για τους σκοπούς εκπλήρωσης των εννόμων συμφερόντων της αναφορικά με την προστασία της αξιοπιστίας των συναλλαγών, τη λήψη κατάλληλων προσυμβατικών μέτρων με υποψήφιους πελάτες αναζητά κατά περίπτωση τα σχετικά στοιχεία από πηγές, όπως οι Τράπεζες, καθώς και από άλλες δημόσιες πηγές όπως το ΓΕΜΗ, ΦΕΚ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και κατά περίπτωση το Ίντερνετ.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Cardlink τηρούνται σε έγγραφη μορφή ή/και με ηλεκτρονικά μέσα.
Επισημαίνουμε ότι αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς ως πελάτες, οφείλετε να μας ενημερώνετε για κάθε μεταβολή των δεδομένων που σας αφορούν χωρίς καθυστέρηση, καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά μας για επικαιροποίηση, άλλως η Cardlink δικαιούται να τα αναζητήσει με κάθε νόμιμο τρόπο.

3. Σκοποί επεξεργασίας

Η Cardlink επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ή/και μας παρέχετε για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς:
(α) Για την παροχή των Υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, για να εκτελούμε τη σύμβασή μας με τρίτους συνεργάτες, όπως οι τράπεζες για προϊόντα, υπηρεσίες ή συναλλαγές που έχετε ζητήσει και κατά συνέπεια για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, για την απόδειξη και διαχείριση των παραγγελιών σας, για τη μετά την πώληση υποστήριξή σας, για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων. Για να σας εγγράψουμε στον διαδικτυακό μας τόπο και να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτόν (π.χ. η επεξεργασία αιτημάτων για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας), για την αξιολόγηση και την ανάλυση της αγοράς, των πελατών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας (π.χ. υποβολή ερωτήσεων για τη γνώμη σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και τη διεξαγωγή δημοσκοπήσεων πελατών), για να μπορούμε να παρακολουθούμε, να επανεξετάσουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, για τη δημιουργία συγκεντρωτικών αναφορών και τη στατιστική ανάλυση συναλλαγών και για τη διατήρηση εσωτερικών αρχείων.
(β) Για τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, των υλικών και των εγκαταστάσεών μας. Χρησιμοποιούμε επίσης ειδικά λογισμικά ασφαλείας που έχουν στόχο τον εντοπισμό και την αποτροπή κακόβουλων ενεργειών. Συγκριμένα, κατά την επίσκεψη σας στις ηλεκτρονικές μας σελίδες χρησιμοποιούμε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, οι πληροφορίες θέσης, το είδος των συσκευών των χρηστών ώστε να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε απάτες ή καταχρήσεις της ιστοσελίδας μας. Περαιτέρω, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για τη διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, την υποστήριξη, άσκηση, θεμελίωση νομικών αξιώσεών μας, την εν γένει οργάνωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των συναλλαγών.
(γ) Προκειμένου να συμμορφωθούμε με ορισμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα η κανονιστική συμμόρφωση που επιβάλλεται για φορολογικούς σκοπούς ή από συστήματα πληρωμών περιλαμβανομένων των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την εργατική και φορολογική νομοθεσία, το Ν. 2190/1920, όπως αυτός αναμορφώθηκε με το Ν. 4548/2018, τις διατάξεις του ΚΠολΔ, καθώς και τη νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όπως έχει περαιτέρω εξειδικευτεί το πλαίσιο με τον Ν. 4557/2018.
(δ) Προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας και να παρουσιάζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας αλλά και τρίτων εταιρειών που παρέχουν στην Cardlink υπηρεσίες, λογισμικό, εφαρμογές που η ίδια στη συνέχεια παρέχει στους πελάτες της , όπως, λ.χ. συμβαίνει στις περιπτώσεις της εφαρμογής λογισμικού «Cardlink Smart» και της εφαρμογής «Smiles by Cardlink» . Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό, υπό τις συγκεκριμένες βέβαια προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, θα σας αποστέλλουμε διαφημιστικό μήνυμα και θα σας ζητάμε, εφόσον επιθυμείτε, να συμπληρώσετε μια φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.
Δεν συλλέγουμε μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών από τον απαιτούμενο, ούτε πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τους προβλεπόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

4. Νομικές βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε διασφαλίσει πως υπάρχει η απαραίτητη νομική βάση για κάθε σκοπό επεξεργασίας. Ειδικότερα, η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας θα είναι, κατά περίπτωση, κατ’ αντιστοιχία με την απαρίθμηση των ανωτέρω σκοπών, μία από τις ακόλουθες:

(α) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο κατ΄ αίτησή σας για την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών μας, οπότε και η επεξεργασία των δεδομένων σας θα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 β’ του ΓΚΠΔ),

(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων μας (άρθρο 6 παρ. 1 στ’ του ΓΚΠΔ).

(γ) η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας (άρθρο 6 παρ. 1 γ’ του ΓΚΠΔ)

(δ) η συγκατάθεσή σας υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο (άρθρο 6 παρ. 1 α’ του ΓΚΠΔ)

5. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

Η Cardlink διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους ανωτέρω σκοπούς για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται ανάλογα με την περίπτωση. Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων ορίζεται ανά περίπτωση επεξεργασίας ως εξής:
– Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση ή με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται κατ’ αρχήν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για τουλάχιστον πέντε χρόνια από το τέλος του έτους λύσης ή λήξης της. Είναι δυνατή η διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν αυτό είναι απαραίτητο για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το είδος ή την εκτέλεση της σύμβασης και/ή για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση αυτή, όπως επίσης και την εκπλήρωση των σχετικών νομικών υποχρεώσεών μας
– Επίσης θα διατηρήσουμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο διάστημα τον διατηρείτε και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή του.
– Στο μέτρο που είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων, διατηρούμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας ή ακόμα κι αν δεν χρειάζεται πλέον να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες σας, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων μας ή για την συμμόρφωσή μας με τις σχετικές νομικές μας υποχρεώσεις.
– Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
– Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με τους εκάστοτε σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί και σε κάθε περίπτωση τηρούνται μέχρι την εκπλήρωση του σκοπού συλλογής τους, άλλως μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Τα δεδομένα αυτά, σε κάθε περίπτωση, διαγράφονται ή καθίστανται ανώνυμα συνήθως εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 14 μηνών.

6. Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους

Η Cardlink επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας σε μέλη του προσωπικού της (στο βαθμό που τους είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους), καθώς και σε εταιρείες που της παρέχουν συστήματα και υπηρεσίες τα οποία είναι απαραίτητα για την Cardlink, ώστε να παρέχει τις Υπηρεσίες της σε εσάς και άλλους πελάτες της, όπως για παράδειγμα στις συνεργαζόμενες τράπεζες. Οι εταιρείες αυτές παρέχουν στην Cardlink συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών, τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, ανάπτυξη λογισμικού σχετικού με τις Υπηρεσίες μας, εγκατάσταση και διαχείριση τερματικών, υπηρεσίες marketing καθώς και βοηθητικές υπηρεσίες, όπως συστήματα διαχείρισης πελατών-προμηθευτών, υπηρεσίες courier, cloud υπηρεσίες. Θα θέλαμε, επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι οι υπάλληλοί μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, τα αντιμετωπίζουν με την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, διαθέτουν επαρκές και σημαντικό επίπεδο γνώσεων για την προστασία αυτών και δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.
Εάν διαθέτετε ηλεκτρονικό λογαριασμό Cardlink, διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους σκοπούς που ρητώς σας γνωστοποιούμε ανά Υπηρεσία και στους παρόντες όρους και μόνο στο αναγκαίο μέτρο, σε εταιρείες, που καθιστούν διαθέσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες, λογισμικό και εφαρμογές, οι οποίες είναι συνδεδεμένες στις Υπηρεσίες μας και έχουν σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών μας, την απάντηση σε ερωτήματά σας και την καλύτερη εμπειρία σας κατά την χρήση του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας όπως, λ.χ. στην περίπτωση της υπηρεσίας “Cardlink Smart”, και της υπηρεσίας “Smiles by Cardlink”. Στις περιπτώσεις που, στο πλαίσιο των ανωτέρω συνεργασιών, οι εταιρείες αυτές εκτελούν για λογαριασμό της Cardlink την επεξεργασία των δεδομένων σας, η Cardlink έχει νομίμως διασφαλίσει συνάπτοντας έγγραφες συμβάσεις με τις εν λόγω εταιρείες ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η εν λόγω επεξεργασία να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας.
Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται, τέλος, σε εξωτερικούς συνεργάτες, δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών στο μέτρο που αυτό καθίσταται αναγκαίο για τη διεκπεραίωση και διευθέτηση κάθε κρίσιμης υπόθεσης, καθώς και σε υπηρεσίες, όργανα επιβολής του νόμου και άλλα τρίτα μέρη στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η Cardlink δύναται, στα πλαίσια της συνεργασίας της με την EPSILON NET ΑΕ, να διαβιβάζει προς την τελευταία και κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής σας προσωπικά σας δεδομένα, προς τον σκοπό της προώθησης της παρεχόμενης από την EPSILON NET ΑΕ υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω εφαρμογής λογισμικού.

7. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες

Σας ενημερώνουμε ότι ανάλογα με τους προβλεπόμενους όρους της εκάστοτε Υπηρεσίας διαβιβάζουμε τα στοιχεία σας εντός και εκτός Ε.Ε. με σκοπό την καλύτερη παροχή των Υπηρεσιών μας προς εσάς και προκειμένου να εξυπηρετούνται αυστηρά οι σκοποί που σας γνωστοποιούμε ανά Υπηρεσία και στους παρόντες όρους, στις περιπτώσεις που τρίτες εταιρείες που μας παρέχουν συστήματα ή υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες ή παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές στην Cardlink από τρίτες χώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις, τηρούμε όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε το βαθμό συμμόρφωσης των συνεργατών μας με τις επιταγές της νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων και συνάπτουμε έγγραφες συμβάσεις με σκοπό την ανάληψη εκ μέρους τους όλων των υποχρεώσεων που φέρουν από τη νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίζεται ίδιο ή ανώτερο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας συγκριτικά με το επίπεδο της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Λόγοι διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι οι κατά περίπτωση ισχύουσες εγγυήσεις ανά περίπτωση αποδέκτη όπως αποφάσεις επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκάστοτε ισχύουν. Απουσία αυτών η διαβίβαση ερείδεται σε συγκεκριμένη παρέκκλιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Επιπρόσθετα, η διαβίβαση μπορεί κατά περίπτωση να πραγματοποιείται λόγω θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων ή όταν η διαβίβαση απαιτείται βάσει απόφασης δικαστηρίου, διοικητικής αρχής ή διεθνούς συμφωνίας ή εννόμων συμφερόντων της Cardlink κατ΄εξαίρεση. Διασφαλίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση υφίσταται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας και ότι η διαβίβαση είναι νόμιμη.

8. Ασφάλεια

Η Cardlink έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, οργανωτικά και τεχνικά, προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια παροχής των Υπηρεσιών, καθώς και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αποθηκεύονται στις Υπηρεσίες της.
Πρόσβαση στις Υπηρεσίες παρέχεται με πρωτοβουλία δική σας και όχι της Cardlink. Είστε υπεύθυνοι να διαθέτετε με δικά σας έξοδα τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, διαδικτυακούς τόπους και πλατφόρμες της Cardlink.
Είστε υπεύθυνοι για την προστασία του υπολογιστή και των συστημάτων σας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό.
Η Cardlink έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των διαδικτυακών τόπων από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου μέσω του οποίου παρέχει τις Υπηρεσίες της είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε εσάς, στο λογισμικό ή στα αρχεία σας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να υποστείτε από τις ανωτέρω αιτίες. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

9. Χρήση των cookies

Οι τοποθεσίες μας χρησιμοποιούν cookies για να σας επιτρέπουν την είσοδο στις Υπηρεσίες μας. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Cookies της Cardlink στην ακόλουθη διεύθυνση https://cardlink.gr/cookies-policy/.

10. Σύνδεση με άλλους διαδικτυακούς τόπους

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να συνδέεται με άλλους διαδικτυακούς τόπους που είναι πέρα από τον έλεγχό μας, καθώς και άλλοι διαδικτυακοί τόποι που είναι πέρα από τον έλεγχό μας μπορούν να συνδέονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο διαδικτυακός μας τόπος συνδέεται μόνο με διαδικτυακούς τόπους που μοιράζονται τα ίδια κριτήρια για το απόρρητο και την ασφάλεια, δεν ευθυνόμαστε για την προστασία και το απόρρητο τυχόν στοιχείων που παρέχετε σε άλλες ιστοσελίδες από τη στιγμή που θα εγκαταλείψετε τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας. Η Cardlink συνιστά να είστε προσεκτικοί και να εξετάζετε την ισχύουσα δήλωση περί απορρήτου στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους.

11. Διαβίβαση δεδομένων σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών

Σε περίπτωση που έχετε συνάψει σύμβαση με την Cardlink σχετικά με κάποια Υπηρεσία για την οποία έχετε αναλάβει την καταβολή αμοιβής και η οφειλή σας προς την Cardlink καταστεί ληξιπρόθεσμη και δεν τακτοποιηθεί, σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας και στοιχεία σχετικά με την οφειλή θα ανακοινωθούν σε εταιρία ενημέρωσης οφειλετών με σκοπό την σχετική ενημέρωσή σας σύμφωνα με το ν. 3758/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εάν τα στοιχεία σας δεν είναι ακριβή, οφείλετε να ενημερώσετε αμέσως την Cardlink, επικοινωνώντας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρετε στην παράγραφο 10.

12. Ηχογράφηση συνομιλιών

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης, , ο διάλογος με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Cardlink καταγράφεται και διατηρείται από την Cardlink για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για λόγους απόδειξης εμπορικής συναλλαγής και ελέγχου ποιότητας κλήσης Διευκρινίζουμε ότι δεν καταγράφονται όλες οι κλήσεις με τις επιχειρήσεις, ενδεικτικά δεν καταγράφονται οι κλήσεις που γίνονται από τα γραφεία μας. Ειδικότερα, η καταγραφή των τηλεφωνικών συνομιλιών πραγματοποιείται στο πλαίσιο εξέλιξης της συγκεκριμένης συναλλακτικής σχέσης με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώνουμε προηγουμένως ότι η κλήση μας θα καταγραφεί, καθώς και για τον σκοπό της καταγραφής αυτής.

13. Κατάρτιση Προφίλ – Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων

Η Cardlink δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν διενεργεί κατάρτιση προφίλ.

14. Τα δικαιώματά σας βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης εδώ

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης εδώ

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, αποστέλλοντας το αίτημα σας εδώ

Στο αίτημά σας παρακαλούμε να μας προσδιορίσετε σε ποια ενέργεια επιθυμείτε να προβούμε και για ποιο σκοπό, για παράδειγμα εφόσον επιθυμείτε να μην ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί σας για προωθητικούς λόγους, η ενδεδειγμένη ενέργεια θα είναι ενδεχομένως ο περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σας και όχι η διαγραφή τους.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας εδώ

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης εδώ

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα φορητότητας εδώ

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.

Εκτός από τις επιμέρους ειδικές φόρμες που παρέχονται για την άσκηση κάθε δικαιώματος, μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@cardlink.gr .

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Cardlink DPO), μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο: +30 211 106 9711 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dpo@cardlink.gr με την ένδειξη «Υπ’ όψιν DPO».

15. Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600), email: complaints@dpa.gr .

16. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο σε PDF εδώ.

Το newsletter μας

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι!

  • Σημαντικές πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
  • Χρήσιμες συμβουλές
  • Νέα, έρευνες και insights απο όλους τους κλάδους
  • Ειδικές προσφορές και εκπτώσεις
Είστε ήδη πελάτης Cardlink;*