Όροι προμήθειας και χρήσης POS

Τελευταία τροποποίηση: 25 Μαΐου 2018

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο σε PDF εδώ.

1. Αντικείμενο Όρων
1.1 Οι παρόντες όροι διέπουν την προμήθεια τερματικού εξοπλισμού κατάλληλου για την πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτες (εφεξής ο «Εξοπλισμός») που διατίθεται προς αγορά ή ενοικίαση από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε» με έδρα το Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα 41-45, με Α.Φ.Μ. 999265069 και Δ.Ο.Υ. ΦΑ.Ε. Αθηνών (εφεξής καλούμενη «Cardlink») σε επιχειρήσεις οι οποίες δέχονται κάρτες εκδόσεως Τραπεζών ή άλλου εκδότη ως μέσο πληρωμής των συναλλαγών που διενεργούν με πελάτες τους (κατόχους καρτών) (εφεξής οι «Επιχειρήσεις» ή «Εσείς» και εκάστη εξ αυτών η «Επιχείρηση»).

1.2 Επιχείρηση που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικασία εγγραφής στα συστήματα της Cardlink και υποβάλλει έντυπο παραγγελίας στην Cardlink ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της με οποιοδήποτε αποδεκτό μέσο ή/και διαδικτυακά, δια της υποβολής της παραγγελίας, δηλώνει ότι έχει αναγνώσει, κατανοήσει, καθώς και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους στο όνομα και για λογαριασμό της Επιχείρησης. Εάν δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να απέχει από την υποβολή παραγγελίας και από κάθε συναλλαγή με την Cardlink.

2. Αγορά ή Ενοικίαση Εξοπλισμού από την Cardlink
2.1 Η Cardlink παρέχει τη δυνατότητα στην Επιχείρηση να αγοράσει ή να ενοικιάσει Εξοπλισμό, υπό την προϋπόθεση ότι το έντυπο παραγγελίας υπεβλήθη από την Επιχείρηση πλήρως συμπληρωμένο και η παραγγελία έγινε αποδεκτή από την Cardlink, ότι ο εξοπλισμός είναι διαθέσιμος και το σχετικό τιμολόγιο εξοφλήθηκε.

2.2 Η Cardlink απευθύνεται αποκλειστικά σε Επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, στο πλαίσιο της οποίας επιθυμούν να δέχονται πληρωμές με κάρτες.

2.3 O Εξοπλισμός που παρέχει η Cardlink στο πλαίσιο των παρόντων όρων είναι πιστοποιημένος με βάση τις υποχρεωτικές οδηγίες και κανονισμούς των ελληνικών αρχών (Τράπεζα της Ελλάδος) καθώς και των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών (VISA/MasterCard/Amex/ China Union Pay) και PCI-DSS.

2.4 Η Επιχείρηση αναγνωρίζει από τώρα ως ισχυρές και απρόσβλητες τις καταχωρήσεις που θα γίνουν μέσω του Εξοπλισμού και παραιτείται ρητώς του δικαιώματος να τις αμφισβητήσει ή να ζητήσει αποζημίωση από την Cardlink.

2.5 Επισημαίνεται ρητώς ότι η Cardlink δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα ούτε ίδρυμα πληρωμών και, ως εκ τούτου, δεν είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής καρτών (acquiring) μεταξύ των Επιχειρήσεων και των συνεργαζόμενων Τραπεζών ούτε φέρει ευθύνη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Τράπεζας έναντι της Επιχείρησης σχετικά με τις συμβάσεις acquiring ή την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας. Για οποιαδήποτε απορία που αφορά την κατάρτιση ή εκτέλεση της σύμβασης αποδοχής καρτών σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με την αρμόδια Τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε.

3. Παραγγελίες
3.1 Για την υποβολή έγκυρης παραγγελίας Εξοπλισμού στην Cardlink, οι Επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συνάψει με μία ή περισσότερες Τράπεζες σύμβαση αποδοχής συναλλαγών με κάρτες (ήτοι ενδεικτικά πιστωτικές, χρεωστικές ή άλλες κάρτες), οι οποίες φέρουν το σήμα Visa, MasterCard, American Express, Diners ή China Union Pay και εφαρμόζουν τους κανόνες των συστημάτων πληρωμών Visa, MasterCard, American Express, Diners ή China Union Pay.

3.2 Η Επιχείρηση μπορεί κατ’ επιλογή της να επιλέξει να αγοράσει ή να ενοικιάσει Εξοπλισμό.
Αγορά Εξοπλισμού: Εφόσον πρόκειται για αγορά του Εξοπλισμού, η Cardlink μεταβιβάζει την κυριότητα του Εξοπλισμού με την πλήρη εξόφληση.
Ενοικίαση Εξοπλισμού: Εφόσον πρόκειται για ενοικίαση του Εξοπλισμού, η Cardlink αναλαμβάνει να παραδώσει στην Επιχείρηση τη χρήση του Εξοπλισμού για το διάστημα που αναφέρεται στην παραγγελία. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί άλλως, ο ελάχιστος χρόνος ενοικίασης είναι 18 μήνες και κατόπιν της λήξης αυτού κι εφόσον η Επιχείρηση συνεχίζει να προκαταβάλλει τις χρεώσεις, η μίσθωση θα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα με τους ίδιους όρους.

3.3 Πριν την υποβολή της παραγγελίας, οι Επιχειρήσεις δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται ότι:
(i) Στις αναγραφόμενες τιμές του Εξοπλισμού δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
(ii)Στις αναγραφόμενες τιμές του Εξοπλισμού δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής του Εξοπλισμού. Εάν δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τα έξοδα αποστολής, αυτό θα αναφέρεται στο έγγραφο της παραγγελίας.
(iii) Οι τιμές του Εξοπλισμού και οι παρόντες Όροι ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή κατά την διακριτική ευχέρεια της Cardlink και ως εκ τούτου η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να επισκέπτεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα της Cardlink.

3.4 Eάν υποβάλατε το έντυπο παραγγελίας ηλεκτρονικά, μόλις λάβει την παραγγελία σας η Cardlink θα σας στείλει σχετικό επιβεβαιωτικό e-mail το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της παραγγελίας που υποβάλατε.

3.5 Οι Επιχειρήσεις μπορούν να διορθώσουν ή/και να ακυρώσουν την παραγγελία τους σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την παραλαβή του Εξοπλισμού τηλεφωνικά, καλώντας στο 8011100767 ή με αποστολή e-mail στη διεύθυνση pos4all@cardlink.gr και στη συνέχεια η Cardlink θα τις ενημερώνει σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές που θα έχουν ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας.

3.6 Η Cardlink δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα στην αναγραφή των χαρακτηριστικών του Εξοπλισμού.

4. Οικονομικοί Όροι
4.1 Για την ενοικίαση Εξοπλισμού εφαρμόζονται οι ακόλουθες χρεώσεις:
– Ενοίκιο Εξοπλισμού υπολογιζόμενο ανά μήνα, προκαταβλητέο σε εξάμηνη ή σε ετήσια βάση.
– 18 μήνες Minimum διάρκεια ενοικίασης. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της μίσθωσης πριν τη συμπλήρωση των 18 μηνών, η Επιχείρηση οφείλει να καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων των πρώτων 18 μηνών στην Cardlink.
– Εάν δεν προκαταβάλλεται το ενοίκιο του Εξοπλισμού, η Cardlink μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του Εξοπλισμού και την παροχή τυχόν παρεπόμενων υπηρεσιών προς την Επιχείρηση χωρίς προειδοποίηση.
– Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, οι προκαταβληθείσες χρεώσεις δεν αντιλογίζονται ούτε επιστρέφονται, ενώ τυχόν οφειλόμενα ποσά καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.

4.2 Για την αγορά Εξοπλισμού εφαρμόζονται οι ακόλουθες χρεώσεις:
– Εφάπαξ καταβολή του τιμήματος κατά την αγορά του Εξοπλισμού.
– Χρέωση υποστήριξης Εξοπλισμού υπολογιζόμενη ανά μήνα, προκαταβλητέα σε εξάμηνη ή σε ετήσια βάση. H Cardlink μπορεί κατά την διακριτική της ευχέρεια να παράσχει στις Επιχειρήσεις τη δυνατότητα χρήσης του Εξοπλισμού για τον πρώτο χρόνο χωρίς καταβολή μηνιαίας χρέωσης.
– Εάν δεν προκαταβάλλεται η χρέωση υποστήριξης του Εξοπλισμού, η Cardlink μπορεί να διακόψει την λειτουργία του Εξοπλισμού και την παροχή τυχόν παρεπόμενων υπηρεσιών προς την Επιχείρηση χωρίς προειδοποίηση.
– Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, οι προκαταβληθείσες χρεώσεις δεν αντιλογίζονται ούτε επιστρέφονται, ενώ τυχόν οφειλόμενα ποσά καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.

4.3 Με τη λήξη κάθε εξαμήνου ή έτους, ανάλογα με τα συμφωνηθέντα, η επιχείρηση οφείλει να καταβάλει τις προκαταβλητέες χρεώσεις του επόμενου εξάμηνου ή έτους προς την Cardlink.

4.4 Η Επιχείρηση μπορεί να καταβάλει τις χρεώσεις προς την Cardlink είτε μέσω πάγιας εντολής είτε με κατάθεση σε λογαριασμό που διατηρεί η Cardlink στις συνεργαζόμενες Τράπεζες.

5. Παράδοση Εξοπλισμού
5.1 Η Cardlink θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποστέλλει τον Εξοπλισμό εντός 2-5 εργασίμων ημερών (ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή) από την ειδοποίηση της Επιχείρησης στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσε κατά την υποβολή της παραγγελίας, και Παραγγελίες Εξοπλισμού και παραδόσεις εκτελούνται μόνο εντός Ελλάδος. Η Cardlink δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση του Εξοπλισμού.

5.2 Ο Εξοπλισμός αποστέλλεται με courier με οδηγίες εγκατάστασης και παρέχεται συγχρόνως η δυνατότητα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της Επιχείρησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσκεψη τεχνικού για την εγκατάσταση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Cardlink και η Cardlink θα σας ενημερώσει για την χρέωση της επιτόπιας επίσκεψης τεχνικού και τον τρόπο καταβολής αυτής.

5.3 Η Cardlink δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφή ή απώλεια του Εξοπλισμού μετά την παράδοση αυτού στην Επιχείρηση.

6. Εγγύηση-Συντήρηση Εξοπλισμού
Η Εγγύηση που ισχύει για τον Εξοπλισμό παρέχεται από τον κατασκευαστή για ένα (1) έτος. Κατά το διάστημα της εγγύησης ή πέραν του διαστήματος αυτού εφόσον ειδικά έχει συμφωνηθεί η συντήρηση του Εξοπλισμού, θα ισχύουν τα εξής:

6.1 Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν την Cardlink για οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία του Εξοπλισμού. Οι βλάβες θα αναγγέλλονται στην Cardlink τηλεφωνικώς Δευτέρα έως Σάββατο για τις ώρες από 08:00 έως 22:00 («αναγγελία βλαβών»).

6.2 Εντός ευλόγου χρόνου από την αναφορά βλάβης ή από άλλη σχετική ειδοποίηση, η Cardlink θα προβαίνει σε εργασίες συντηρήσεως, επισκευής ή/και αντικαταστάσεως του Εξοπλισμού στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει σύμφωνα με το είδος του Εξοπλισμού.

6.3 Οι εργασίες συντηρήσεως, επισκευής ή και αντικαταστάσεως του Εξοπλισμού θα διενεργούνται με τους ακόλουθους τρόπους, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Cardlink:
(i) Με τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα τηλεφωνικής υποστήριξης (HELP DESK) της Cardlink ή
(ii) Εξ αποστάσεως, μέσω σχετικών λειτουργιών του λογισμικού Cardlink ή
(iii) Με επιτόπια επίσκεψη εξειδικευμένου τεχνικού.

6.4 Oι Επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν ακώλυτη πρόσβαση στους χώρους όπου βρίσκεται ο Εξοπλισμός στο προσωπικό της Cardlink και στους ειδικά εξουσιοδοτημένους από αυτή τεχνικούς.

6.5 Η Cardlink αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει τις δαπάνες συντηρήσεως, επισκευής του Εξοπλισμού και αγοράς των αναγκαίων ανταλλακτικών. Από τις δαπάνες αυτές ρητά εξαιρούνται οι δαπάνες για μπαταρίες, τροφοδοτικά ρεύματος και πλαστικά μέρη του τερματικού (ήτοι το κέλυφος τερματικού), το κόστος των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά την Επιχείρηση.

6.6 Σε περίπτωση που τυχόν βλάβη ή δυσλειτουργία οφείλεται σε κακή χρήση του Εξοπλισμού που γίνεται κατά παράβαση, όλως ενδεικτικώς, των κανόνων του Κεφαλαίου 7, το κόστος αποκατάστασης ή αντικατάστασης αυτών βαρύνει την Eπιχείρηση.

6.7 Σε περίπτωση που ο Εξοπλισμός έχει πραγματικό ελάττωμα ή ελλείπει συμφωνηθείσα ιδιότητα, η Επιχείρηση που έχει αγοράσει τον Εξοπλισμό, πέραν των δικαιωμάτων της παρούσας παραγράφου έχει το δικαίωμα είτε μείωσης του τιμήματος είτε επιστροφής του Εξοπλισμού στην Cardlink.

7. Κανόνες για την ορθή χρήση του Εξοπλισμού
7.1 Οι Επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν στην Cardlink τηλεπικοινωνιακή πρόσβαση συμβατή με τον τύπο του Εξοπλισμού και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την Cardlink παρέχοντας κάθε απαραίτητη πληροφορία, υλικό και βοήθεια προς το προσωπικό της Cardlink.

7.2 Κατόπιν σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης προς την Cardlink επιτρέπεται η μεταφορά του ενσύρματου Εξοπλισμού σε χώρο εκτός του δηλωθέντος κατά την παραγγελία τόπου εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο Εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτες και υπό το πλαίσιο των σκοπών της Επιχείρησης και των παρόντων όρων.

7.3 Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρούν τον Εξοπλισμό σε καλή κατάσταση λαμβάνοντας τα μέτρα σωστής χρήσης και προστασίας που απαιτούνται για την λειτουργία οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής. Οποιοδήποτε κόστος (υπηρεσίας ή/και ανταλλακτικών) προκύψει πέρα από την φυσιολογική χρήση του Εξοπλισμού βαρύνει αποκλειστικά την Επιχείρηση.

7.4 Απαγορεύεται ρητά κάθε παρέμβαση στον Εξοπλισμό ή/και την συνδεσμολογία αυτού καθώς και η τυχόν κακή χρήση του Εξοπλισμού (ενδεικτικά, η παρεμβολή ξένων σωμάτων, η τοποθέτηση ή έκθεση του Εξοπλισμού σε χώρο προφανώς ακατάλληλο και βλαπτικό κατά παράβαση των οδηγιών χρήσεως της Cardlink).

7.5 Απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της Συσκευής σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Cardlink.

7.6 Με την αγορά ή ενοικίαση του Εξοπλισμού, οι Επιχειρήσεις αποκτούν μόνο εκείνα τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού του Εξοπλισμού που απαιτείται στο πλαίσιο των παρόντων όρων. Το λογισμικό της Cardlink αποτελεί τμήμα ενός ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος, το οποίο ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στην Cardlink.

7.7 Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να γνωστοποιούν άμεσα στην Cardlink
i) τυχόν απώλεια, κλοπή ή δυσλειτουργία του Εξοπλισμού,
ii) οιαδήποτε μεταβολή στην νομική μορφή, την εκπροσώπηση, την διεύθυνση της έδρας της ή των υποκαταστημάτων ή καταστημάτων αυτής, και
iii) οιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή της οικονομικής ή περιουσιακής της κατάστασης που μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα της Cardlink.

8. Δικαίωμα Υπαναχώρησης-Καταγγελία
8.1. Κάθε Επιχείρηση δύναται να επιστρέψει τον Εξοπλισμό στην Cardlink εντός [14] ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του και να της επιστραφεί το τίμημα ή το μίσθωμα που κατέβαλε, εφόσον δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία του Εξοπλισμού και αυτός είναι σε άριστη κατάσταση. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση για την Επιχείρηση, πλην του κόστους επιστροφής του εξοπλισμού. Ο προς επιστροφή Εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται από την πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Cardlink είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις η δήλωση περιέλθει σε εκείνη. Στην δήλωση υπαναχώρησης πρέπει να περιέχονται η βούληση υπαναχώρησης, ο αριθμός παραγγελίας, ο τόπος και η ημερομηνία παραλαβής του Εξοπλισμού, τα πλήρη στοιχεία της Επιχείρησης, η ημερομηνία αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης. Η επιστροφή του τιμήματος μπορεί να γίνει με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού που έχει γνωστοποιηθεί στην Cardlink ή απευθείας στην πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή της παραγγελίας.

8.2. Ενοικίαση Εξοπλισμού:
– Σε περίπτωση παραβίασης οιουδήποτε εκ των παρόντων όρων από την Επιχείρηση ή διακοπής της σύμβασης μεταξύ της Επιχείρησης και της Τράπεζας, η Cardlink μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να διακόψει τη λειτουργία του Εξοπλισμού και την παροχή τυχόν παρεπόμενων υπηρεσιών προς την Επιχείρηση, ολικώς ή μερικώς και να αφαιρέσει τον Εξοπλισμό χωρίς προειδοποίηση.
– Σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας μεταξύ της Cardlink και της Επιχείρησης για οποιοδήποτε λόγο, η Επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών στην Cardlink κάθε υλικό που της παρασχέθηκε σχετικά με την χρήση Εξοπλισμού, καθώς επίσης τον Εξοπλισμό, τα εξαρτήματα, παραρτήματα, και λοιπά στοιχεία σε καλή κατάσταση.

8.3 Αγορά Εξοπλισμού:
– Σε περίπτωση παραβίασης οιουδήποτε εκ των παρόντων όρων από την Επιχείρηση ή διακοπής της σύμβασης μεταξύ της Επιχείρησης και της Τράπεζας, η Cardlink μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να διακόψει τη λειτουργία του Εξοπλισμού και την παροχή τυχόν παρεπόμενων υπηρεσιών προς την Επιχείρηση, ολικώς ή μερικώς, χωρίς προειδοποίηση.
– Σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας μεταξύ της Cardlink και της Επιχείρησης για οποιοδήποτε λόγο, η Επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών στην Cardlink οποιοδήποτε υλικό που της παρασχέθηκε σχετικά με την χρήση Εξοπλισμού.

9. Ευθύνη-Ανωτέρα Βία
Η Cardlink δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της είτε λόγω βλάβης του Εξοπλισμού είτε για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών ανωτέρας βίας. Περαιτέρω, η Cardlink δεν φέρει καμία ευθύνη για τις καταχωρήσεις που θα γίνουν μέσω του Εξοπλισμού και οποιαδήποτε σχετική διένεξη θα επιλύεται μεταξύ της Τράπεζας και της Επιχείρησης.

10. Προσωπικά Δεδομένα-Εμπιστευτικότητα
10.1 Κάθε Επιχείρηση με την αποδοχή των παρόντων όρων παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή της για τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες των δεδομένων της και των στοιχείων συναλλαγών της για τους σκοπούς των παρόντων όρων και συναφείς σκοπούς περιλαμβανομένης και της αποστολής ενημερωτικού υλικού από την Cardlink ή τρίτους προς την Επιχείρηση. Επιπλέον, η Επιχείρηση παρέχει την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή της για διαβίβαση των στοιχείων και δεδομένων που γνωστοποιεί στην Cardlink από την Cardlink στη συνεργαζόμενη με την Επιχείρηση Τράπεζα, με σκοπό την εκτέλεση, μεταξύ άλλων, τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης αποδοχής καρτών. Τέλος, η Επιχείρηση ρητώς συναινεί στην επεξεργασία εκ μέρους της Cardlink δεδομένων συναλλαγών για τη δημιουργία συγκεντρωτικών αναφορών και τη στατιστική ανάλυση συναλλαγών.

10.2 Η Cardlink επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των Επιχειρήσεων ή των εκπροσώπων τους μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους.

10.3 Κάθε Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχει γνωστοποιήσει στην Cardlink αποστέλλωντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση pos4all@cardlink.gr με την ένδειξη «Προσωπικά Δεδομένα».

10.4 Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα που έχει γνωστοποιήσει στην Cardlink για περαιτέρω επεξεργασία πλην των σκοπών των παρόντων όρων από την Cardlink, μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση pos4all@cardlink.gr με την ένδειξη «Προσωπικά Δεδομένα» από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή της.

10.5 Η Cardlink και η Επιχείρηση δεσμεύονται να τηρούν εχεμύθεια σχετικά με οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία του άλλου μέρους περιέλθει εις γνώση τους λόγω της παρούσας σχέσης.

11. Κοινοποιήσεις
Κοινοποιήσεις εγγράφων θα πραγματοποιούνται, αντιστοίχως, στην έδρα της Cardlink και στις διευθύνσεις που οι Επιχειρήσεις δηλώνουν στο έντυπο παραγγελίας. Τόσο η Cardlink όσο και οι Επιχειρήσεις οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στο αντισυμβαλλόμενο μέρος οποιαδήποτε μεταβολή στις διευθύνσεις τους.

12. Ισχύον Δίκαιο-Δικαιοδοσία
Oι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από ή σε σχέση με αυτούς θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο σε PDF εδώ.